PL / EN
O FIRMIE
 
O FIRMIE

Informacje i historia

Informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie G-Drilling S.A. z United Oilfield Services S.A. (UOS). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku G-Drilling S.A. jako spółki przejmowanej na United Oilfield Services S.A. jako spółkę przejmującą.

W konsekwencji połączenia spółek, G-Drilling S.A. jako spółka przejęta, z dniem połączenia została rozwiązana i przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie jej prawa i obowiązki wstąpiła United Oilfield Services S.A., kontynuując dotychczasową działalność G-Drilling S.A.

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstał podmiot o potencjale, który umożliwia nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwawa na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami.

Dnia 30 września 2019 r. Sąd zarejestrował zmianę firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE FIRMY SPÓŁKI

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – INFORMACJA PRAWNA

Zawiadomienie_UOS_G_Drilling_01_07_2019

historia-poziom

G-DRILLING to jedynie współczesna nazwa i odsłona najstarszej firmy wiertniczej w Polsce. Nowa nazwa ma symbolizować przede wszystkim jakość dawnego PRWiG jak i zorientowanie na potrzeby klientów zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Nie odcinamy się od historii, a wręcz chwalimy nią.

Historia

1896  –  Rejestracja  firmy:  „M.  Łempicki  i  Spółka  –  Przedsiębiorstwo  Górnicze,  Wiertnicze  i  Hydrogeologiczne” w Sosnowcu. Założycielem firmy i jednocześnie jej właścicielem był polski przedsiębiorca Michał Łempicki. Notarialny akt umowy spółki potwierdzający jej powstanie został spisany w 1900 roku.

1912  – Firma  przekształca  się  w:  „Biuro   Wiertnicze  i  Robót  Górniczych  M.  Łempicki  i Spółka”   w  Sosnowcu ul. Fabryczna 26 oraz w Warszawie ul. Włodzimierska 15. Od tego momentu datuje się powstanie naszego Przedsiębiorstwa.

1914  – Wybuch I Wojny światowej spowodował przejściowe ograniczenie działalności firmy. Zakończenie działań wojennych i powstanie wolnego państwa polskiego oznacza koniec uciążliwości i ograniczeń. Firma dynamicznie rozwija swą działalność, poszerzając asortyment prowadzonych prac i prowadząc wiercenia poszukiwawcze, wiercenia związane z pracami górniczymi, hydrologicznymi oraz pracami budowlanymi.

1924  –  Firma  zmienia  nazwę  na  Przedsiębiorstwo   Wiertnicze   i   Robót   Górniczych   M.   Łempicki   i   Spółka w Sosnowcu.

1931  –  Następuje kolejna zmiana nazwy na: „M. Łempicki – Spółka Akcyjna – Przedsiębiorstwo Górnicze, Wiertnicze i Hydrogeologiczne” w Sosnowcu, mające między innymi oddział w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 15.

Lata trzydzieste XX wieku  –  to szybki rozwój firmy. W okresie tym oprócz robót dla celów górnictwa oraz robót hydrotechnicznych jak montaż rurociągu Ø 650 w Królewskiej Hucie i wykonanie pali pod fundament gmachu Banku  Gospodarstwa   Krajowego  w  Poznaniu,  wykonano  odwierty  studzienne    dla   uzdrowiska  Ciechocinek o głębokości 1200 m i miasta Łodzi o głębokości 800m.

1939 – Rozwój zostaje zahamowany wybuchem II Wojny Światowej. Mimo okupacji przedsiębiorstwo funkcjonowało, o czym świadczy wydana w 1944 roku dla Oddziału w Warszawie karta rejestracyjna.

1945   –   Przedsiębiorstwo   bierze  udział  w  odbudowie  Warszawy.  Pomaga  w  odtworzeniu   sieci  wodociągów i kanalizacji oraz zabezpieczeniu skarpy wiślanej.

21.06.1947   –   Na podstawie orzeczenia Nr 6 Ministra Przemysłu i Handlu następuje przejęcie Przedsiębiorstwa na własność Państwa przez Zakłady Górnicze Przemysłu Węglowego w Sosnowcu. Oddział w Warszawie występuje jako zakład pod nazwą: „Roboty Wiertnicze i Hydrotechniczne”.

1950   –  Zakład  przekształcił  się  w: „Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno – Poszukiwawczych Nr 2” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 18.

1951   –   Zmieniona zostaje nazwa na: „Warszawskie Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno – Poszukiwawczych”, a w roku 1956 na: „Warszawskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Górnictwa Węglowego”.

LATA 60-te, 70-te i 80-te

Lata  sześćdziesiąte  i  siedemdziesiąte  to  okres  prosperity  firmy.  Realizując  zapotrzebowanie  kraju  na samowystarczalność w zakresie wydobycia surowców mineralnych, firma rozwinęła potencjał wiertniczy dysponując kilkudziesięcioma urządzeniami wiertniczymi.

1976 –  Zarządzeniem Nr 23 Prezesa CUG z dnia 18.123.1975 r następuje połączenie z Przedsiębiorstwem Hydrogeologicznym   w   Warszawie,   a  utworzoną  jednostkę  przemianowano  na:  „Zakład  Robót  Wiertniczych w Warszawie”.

Jednocześnie powołano Kombinaty Geologiczne, między innymi Kombinat Geologiczny „Północ”, sprawujący bezpośredni nadzór nad powstałym Zakładem.

1982  –  Zarządzeniem Nr 14 Prezesa CUG z dnia 27.02.1982 r Zakład zyskuje całkowitą samodzielność i przyjmuje nazwę:  „Przedsiębiorstwo  Robót  Wiertniczych  i  Górniczych  w   Warszawie”,   z   siedzibą przy ul. Puławskiej 18, z często używanym skrótem PRWiG Warszawa.

W tym czasie Przedsiębiorstwo zatrudniało przeszło 1500 pracowników. Pracując głównie na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego, prowadziło prace poszukiwawcze i dokumentacyjne złóż surowców na terenie całej Polski.

1989 – W wyniku zmian politycznych PRWiG zaczęło działać w nowych warunkach rynkowych. Ograniczenie wierceń poszukiwawczych surowców finansowanych z budżetu państwa spowodowało, że firma musiała zmniejszyć zakres działania dostosowując go do zapotrzebowania rynku.

współcześnie

1990 – 2007 – okres intensywnej restrukturyzacji. W wyniku redukcji kosztów w tym likwidacji zbędnego potencjału produkcyjnego oraz ograniczenia liczby posiadanych Baz, Przedsiębiorstwo stało się gotowe do prowadzenia działalności na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

2008 – Po sprzedaży budynku biurowego przy ul. Puławskiej 18 firma przeniosła swoją siedzibę na warszawski Ursynów zachowując swoją agendę pod dawnym adresem.

31.12.2008 – W trybie negocjacji i rokowań z Ministerstwem Skarbu Państwa, PRWiG Warszawa funkcjonujące dotąd jako przedsiębiorstwo państwowe, zostało sprywatyzowane poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa spółce pracowników.

01.01. 2009 –  PRWiG funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie Sp. z o. o.

2011 – W związku z rozwojem programu łupkowego w Polsce, Przedsiębiorstwo stało się obiektem zainteresowania firm mających plany działania w tym obszarze. Wśród potencjalnych inwestorów byłym.in. PeBeKa z Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz PKN Orlen S. A..

2012 – Najkorzystniejszą ofertę zainwestowania w rozwój PRWiG złożył właściciel Grupy Sanplast S.A. p. Wiesław Podraza, z którym porozumienie inwestycyjne zostało zawarte w styczniu 2012 r.

01.12.2012 – Firma przekształciła się w spółkę akcyjną.

01.08.2013 – Spółka przeszłą proces rebranding’u na G – Drilling S. A.

01.07.2019 – Nastąpiło połaczenie spółek G-Drilling S.A z United Oilfield Services S.A. (UOS), która od 2011 roku świadczy usługi związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

Zmiana firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A. 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie G-Drilling S.A. z United Oilfield Services S.A. (UOS). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku G-Drilling S.A. jako spółki przejmowanej na United Oilfield Services S.A. jako spółkę przejmującą.

W konsekwencji połączenia spółek, G-Drilling S.A. jako spółka przejęta, z dniem połączenia została rozwiązana i przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie jej prawa i obowiązki wstąpiła United Oilfield Services S.A., kontynuując dotychczasową działalność G-Drilling S.A.

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstał podmiot o potencjale, który umożliwia nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwawa na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami. 

Dnia 30 września 2019 r. Sąd zarejestrował zmianę firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A.

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:
UOS Drilling S.A.
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa
NIP 5272642413, REGON: 142693020, KRS: 0000754863
Wysokość kapitału zakładowego: 74 148 300,00 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt.: TEL.: 22 849 24 51, E-MAIL: INFO@UOS.PL

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – INFORMACJA PRAWNA