PL / EN
 

HSE & Jakość

GDrillingService2

 Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Wierzymy, że w naszej branży nie ma miejsca na jakiekolwiek odstępstwa od najwyższych standardów w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (ang. Health, Safety, Environment, HSE). Dokładamy najwyższych starań, aby określać nasze zamierzenia w tych dziedzinach i osiągać je, stale doskonaląc naszą działalność. Prace prowadzone przez G-Drilling S.A. są zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, odpowiednimi standardami technicznymi oraz opartymi o długoletnie doświadczenia branży poszukiwawczo – eksploatacyjnej tzw. dobrymi praktykami.

Nasi pracownicy oraz partnerzy biznesowi są świadomi konsekwentnej postawy G-Drilling S.A. w podejściu do zarządzania HSE. Efekty ich pracy odzwierciedlają nasze zaangażowanie w kreowanie bezpiecznego, wolnego od wypadków środowiska pracy a także naszą wspólną odpowiedzialność za skuteczne zapobieganie szkodom dla zdrowia pracowników,  stanu środowiska naturalnego oraz aktywów naszych klientów.

Uważamy, że skuteczne przywództwo i zaangażowanie w zarządzanie HSE są podstawą jego sukcesu. Bezpieczna praca, zapewniająca skuteczną realizację wdrożonych przez Spółkę procedur, jest wypadkową starań ogółu naszych pracowników oraz podwykonawców. Zapewniamy wszystkim zaangażowanym swobodny udział w otwartej dyskusji na temat stanu bezpieczeństwa w środowisku pracy. Czytelna, zredagowana w odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia, dokumentacja Systemu Zarządzania HSE, odzwierciedla cele jakie stawia sobie Spółka w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Każde z naszych urządzeń wiertniczych jest wyposażone w komplet materiałów z zakresu HSE, w tym dokumentację identyfikującą zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy oraz określającą narzędzia służące eliminacji bądź istotnemu ograniczeniu tych zagrożeń. Korzystamy z powszechnie uznanych oraz stosowanych w przemyśle wiertniczym narzędzi i systemów, w tym programu obserwacji stanu bezpieczeństwa, wspierającego w bieżącej identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, obserwacji trendów w tym zakresie oraz aktywnym zapobieganiu potencjalnych zdarzeń o charakterze wypadkowym. Nasi pracownicy czują się dzięki temu odpowiedzialni nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo swoich współpracowników, przyczyniając się do ugruntowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa w G-Drilling S.A.

Jakość

W G-Drilling S.A. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, ustanowiony, udokumentowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015   System Zarządzania Jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2015   System Zarządzania Środowiskowego,
  • PN-N – 18001:2004   System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Za wdrożenie w/wym. Systemów, Spółce przyznane zostały Certyfikaty: ważne do dnia 10.05.2021 r.

Jednostką certyfikującą System Zarządzania Spółki jest PCC-CERT Sp. z o. o., ul.Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce k. Wrocławia.
Polityka jakości jest wdrożona i rozumiana przez wszystkich pracowników. Podstawowym dokumentem wdrożonego systemu jest Księga Zarządzania G-Drilling S.A. zawierająca opis zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm jw. Księga Zarządzania jest dokumentem służącym utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania Spółki, wyraża wolę personelu oraz Prezesa Zarządu, przez którego została w całości zatwierdzona. Księga Zarządzania jest nadrzędnym dokumentem do pozostałych dokumentów wdrożonych i obowiązujących w Systemie Zarządzania w G-Drilling S.A.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

Zmiana firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A. 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie G-Drilling S.A. z United Oilfield Services S.A. (UOS). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku G-Drilling S.A. jako spółki przejmowanej na United Oilfield Services S.A. jako spółkę przejmującą.

W konsekwencji połączenia spółek, G-Drilling S.A. jako spółka przejęta, z dniem połączenia została rozwiązana i przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie jej prawa i obowiązki wstąpiła United Oilfield Services S.A., kontynuując dotychczasową działalność G-Drilling S.A.

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstał podmiot o potencjale, który umożliwia nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwawa na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami. 

Dnia 30 września 2019 r. Sąd zarejestrował zmianę firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A.

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:
UOS Drilling S.A.
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa
NIP 5272642413, REGON: 142693020, KRS: 0000754863
Wysokość kapitału zakładowego: 74 148 300,00 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt.: TEL.: 22 849 24 51, E-MAIL: INFO@UOS.PL

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – INFORMACJA PRAWNA